top of page

MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR ROBUST TRENING OG FYSIOTERAPI

 

Medlemskap

 • Medlemskapet løpes fra den dagen du melder deg inn, med mindre annet er spesifisert.

 • Medlemskapet registreres/kjøpes på internett, eller på senterets kontor i bemanningstid.

 • Bindingstiden er 12 betalende måneder, såfremt annet ikke er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen.

 • Medlemskapet er personlig og kan IKKE overdras av andre.

 • Senteret har en nedre aldersgrense på 13 år, og alle mellom 13-18 år skal ha sine foresatte som ansvarlige for medlemskapet. Foreldre skal dermed signere/samtykke til medlemskapet og registrere kontaktopplysninger for seg og sitt barn ved innmelding. Medlemskapet i sin helhet MÅ betales av foreldre/foresatte frem til fylte 18 år. (Medlemmer under 16 år har krav på veiledningstime).

 • Medlemskapet er løpende helt til medlemmet selv gir skriftlig tilbakemelding om utmelding. Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

 • Pensjonister, uføretrygdet og studenter får 20% rabatt på gjeldende priser. Studentrabatt gjelder frem til fylte 32 år. 

 

Administrasjon av medlemskap

 • Medlemmer administrerer sitt eget medlemskap i senterets egen app, under mine sider. Her kan du endre personopplysninger, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Du vil med frys eller avslutning av medlemskap motta en bekreftelse på e-post på utført ønske. Les mer om vilkår for avslutning av medlemskap under oppsigelse.

 • Du er selv ansvarlig for å holde dine personopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dette under mine sider i appen. Robust trening og fysioterapi fraskriver seg ansvaret for feil i opplysninger du har registrert.

 • Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til post@robustbryne.no

 

Adgang

 • Adgang til Robust skjer gjennom app på mobiltelefonen, hvor ditt medlemskap er registrert.

 • Medlemskapet er personlig og skal ikke lånes bort til andre. Detter innebærer at man lar en annen låne ditt medlemskap eller at man slipper andre inn på senteret ved bruk av appen. Senteret er videoovervåket.

 • Med appen har du tilgang til senteret man-søn 0500-2400. Lyset slås automatisk av i tiden 2400-0500. Det er ikke anledning til å oppholde seg i senteret i denne tiden.

 • Brudd på denne avtalen kan medføre utestenging av senteret. Ved brudd på avtalen refunderes ikke innbetalt medlemsavgift.

 • Du skal ALLTID ha med mobil med app på trening (om du ikke har fysisk brikke), alltid registrere deg ved ankomst, og alltid ha nok strøm på mobil. Kontroller kan utføres.

 

Oppsigelse

 • Oppsigelsen skal skje skriftlig, elektronsik via iMessenger, epost eller muntlig. Innen 14 dager skal medlemmet motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt og når siste avdrag av medlemsavgiften skal være. Kunden er selv ansvarlig for å få skriftlig bekreftelse på oppsigelsen. Dersom medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet opphører, overføres medlemskapet automatisk til et ordinært medlemskap. Bindingstiden opprettholdes.

 

Frysing av medlemskap

 • Frys av medlemskap koster 49,- per måned, og må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter. Vær oppmerksom på at medlemskapet ikke kan avsluttes mens det er fryst.

 • Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Det er ikke mulig å fryse i perioden juni-august.

 • Fryseperioden er 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd.

 • Medlemskontrakten forlenges med den tiden Robust godkjenner frysingen for.

 

Betaling

 • Som medlem hos Robust aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften den 15 i hver måned. Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid. Dette kan endres under mine sider i appen.

 

Avtalegiro

 • Medlemskapsperioden for avtalegiro med binding er bundet i 12 måneder, og deretter løpende med 1 måneds oppsigelsestid.

 • Medlemskapsperioden for avtalegiro uten bindingstid er løpende med 1 måned oppsigelsestid.

 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden, som kommer etter oppsigelsesmåneden.

 

Sikkerhet

 • Som medlem av Robust er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med senteret sikkerhetsplan. Dette gjelder informasjon om nødutganger, brannelementer, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret. 

 • Senteret er delvis bemannet og har derfor kameraovervåking for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du dette.

 

Medlemmets rettigheter og forpliktelser

 • Man skal ALLTID registrere seg inn på senteret med appen ved inngangen til senteret.

 • Medlemmet plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto, medlemsstatus (eks ikke lenger student eller har byttet jobb til en bedrift uten avtale med Robust) med mer.

 • Medlemskapet gir rett til å bruke det ordinære utstyr/ytelser som senteret til enhver tid tilbyr i åpningstiden i den periode som fremgår av medlemskapet. Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om instrukser og trivselsregler som gjelder på senteret til enhver tid.

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte det utstyr/ytelser senteret tilbyr, og for å opplyse om eventuelle helsemessige forhold som bør tas hensyn til ved vurderingen av medlemmets treningstilbud.

 • All trening skjer på eget ansvar. Robust tar ikke ansvar ved tyveri av personlige eiendeler.

 • Robust kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

 

Antidoping

 • Vi i Robust ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter, og derfor er glede, helse og sunne, gode verdier et stort fokus hos oss. Derfor tolererer vi IKKE bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.

 • Som medlem hos oss tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Robust trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Man vil også måtte betale det resterende beløpet av kontrakten jf. den gjenværende bindingstiden.

 • Som medlem forplikter du deg til å ikke bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Du er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no. Om Robust registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale.

Personvern

 • Som medlem hos Robust samtykker du at Robust innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforhold, for å muliggjøre den digitale treningsdagboken (min side), og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte ankomst på senteret med appen.

 • Som medlem samtykker du til at Robust kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

 • Robust lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i en periode på 3 måneder etter opphør av avtalen. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert.

 • Robust behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling, og til selskapet som håndterer kameraovervåkningen på vårt senter.

 

Senterets rettigheter

 • Robust skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under beste forhold. Dersom medlemmer ikke retter seg etter de instrukser og retningslinjer, herunder de avtalevilkår, som til enhver tid gjelder i forhold til senteret og medlemskapet, kan Robust bortvise medlemmer og bringe medlemskapet til øyeblikkelig opphør.

 • Robust kan med forvarsel, holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel. Dette i forbindelse med ferieavvikling, helligdager, vedlikehold og lignende.

 • Senteret fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på person eller gjenstand som oppstår under eller som følge av opphold på senteret, tap på skade av klær og personlige eiendeler.

 • Robust kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel per e-post og/eller SMS.

 • Robust har rett til å endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret og/eller via vår Facebook- og hjemmeside. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort.

 

Trivselsregler

 • Appen skal ALLTID brukes til registrering ved ankomst.

 • Appen skal kun brukes av den som medlemskapet er registrert på.

 • Mislighold av medlemskap kan føre til utestenging.

 • Personlig hygiene og renslighet er viktig, også for andre som trener. Tørk av alle brukte treningsapparater.

 • Håndkle skal alltid brukes når du trener/tøyer på matte eller med styrke og kondisjonsapparater.

 • Funksjonell bekledning og innesko skal brukes.

 • Utstyr skal ALLTID ryddes på plass etter bruk.

 • Treningsapparater og utstyr skal kunne brukes av andre når du har pause.

 • Robust trening og fysio er et dopingfritt senter. Bruk av dopingmidler medfører avvikling av medlemskap.

 • Trening er gøy og her er alle velkommen :D

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensing i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

 Avtalen:

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Partene:

Selger er Robust Trening og Fysioterapi AS, Storgata 14, 4340 Bryne, post@robustbryne.no, tlf. 91927190, org.nr. 924058196, og betegnes heretter som selger/selgeren.

 

 

 

Pris:

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Avtaleinngåelse:

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har bekreftet bestillingen/betalingen i Vipps.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i applikasjonen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde har innsett at det forelå en slik feil.

 

Betalingen:

Selgeren kan kreve betaling for varen i det tidspunkt ordren er bekreftet av kjøperen i Vipps. Ved betaling med Vipps er kunden ansvarlig for at det foreligger riktig beløp. Kontoen som er lagt inn på Vipps vil bli belastet samme dag som ordren blir reservert.  

 

Levering:

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har mottatt kjøpsbekreftelse.

Kjøper har ansvar for å sjekke at varen er levert i Applikasjonen, og at kjøper har tilgang til denne varen.

 

Angrerett:

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøp av gruppetimer, PT-timer og andre tidsbestemte kjøp er unntatt fra angrerett. Jf. Angrerettloven § 2, bokstav g og jf. Angrerettloven § 22, bokstav m.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 • består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angrerett. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

 

 

 

 Forsinkelser og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav:

 

Dersom selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene fall bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2.mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangle og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

 

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

Garanti:

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Personopplysninger:

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00.

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page