MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR ROBUST TRENING OG FYSIOTERAPI

 

Medlemskap

 • Medlemskapet løpes fra den dagen du melder deg inn, med mindre annet er spesifisert.

 • Medlemskapet registreres/kjøpes på internett, eller på senterets kontor i bemanningstid.

 • Bindingstiden er 12 betalende måneder, såfremt annet ikke er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen.

 • Medlemskapet er personlig og kan IKKE overdras av andre.

 • Senteret har en nedre aldersgrense på 13 år, og alle mellom 13-18 år skal ha sine foresatte som ansvarlige for medlemskapet. Foreldre skal dermed signere/samtykke til medlemskapet og registrere kontaktopplysninger for seg og sitt barn ved innmelding. Medlemskapet i sin helhet MÅ betales av foreldre/foresatte frem til fylte 18 år. (Medlemmer under 16 år har krav på veiledningstime).

 • Medlemskapet er løpende helt til medlemmet selv gir skriftlig tilbakemelding om utmelding. Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

 • Pensjonister, uføretrygdet og studenter får 20% rabatt på gjeldende priser. Studentrabatt gjelder frem til fylte 32 år. 

 

Administrasjon av medlemskap

 • Medlemmer administrerer sitt eget medlemskap i senterets egen app, under mine sider. Her kan du endre personopplysninger, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Du vil med frys eller avslutning av medlemskap motta en bekreftelse på e-post på utført ønske. Les mer om vilkår for avslutning av medlemskap under oppsigelse.

 • Du er selv ansvarlig for å holde dine personopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dette under mine sider i appen. Robust trening og fysioterapi fraskriver seg ansvaret for feil i opplysninger du har registrert.

 • Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til post@robustbryne.no

 

Adgang

 • Adgang til Robust skjer gjennom app på mobiltelefonen, hvor ditt medlemskap er registrert.

 • Medlemskapet er personlig og skal ikke lånes bort til andre. Detter innebærer at man lar en annen låne ditt medlemskap eller at man slipper andre inn på senteret ved bruk av appen. Senteret er videoovervåket.

 • Med appen har du tilgang til senteret man-søn 0500-2400. Lyset slås automatisk av i tiden 2400-0500. Det er ikke anledning til å oppholde seg i senteret i denne tiden.

 • Brudd på denne avtalen kan medføre utestenging av senteret. Ved brudd på avtalen refunderes ikke innbetalt medlemsavgift.

 • Du skal ALLTID ha med mobil med app på trening (om du ikke har fysisk brikke), alltid registrere deg ved ankomst, og alltid ha nok strøm på mobil. Kontroller kan utføres.

 

Oppsigelse

 • Oppsigelsen skal skje skriftlig, elektronsik via iMessenger, epost eller muntlig. Innen 14 dager skal medlemmet motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt og når siste avdrag av medlemsavgiften skal være. Kunden er selv ansvarlig for å få skriftlig bekreftelse på oppsigelsen. Dersom medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet opphører, overføres medlemskapet automatisk til et ordinært medlemskap. Bindingstiden opprettholdes.

 

Frysing av medlemskap

 • Frys av medlemskap koster 49,- per måned, og må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter. Vær oppmerksom på at medlemskapet ikke kan avsluttes mens det er fryst.

 • Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Det er ikke mulig å fryse i perioden juni-august.

 • Fryseperioden er 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd.

 • Medlemskontrakten forlenges med den tiden Robust godkjenner frysingen for.

 

Betaling

 • Som medlem hos Robust aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften den 15 i hver måned. Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid. Dette kan endres under mine sider i appen.

 

Avtalegiro

 • Medlemskapsperioden for avtalegiro med binding er bundet i 12 måneder, og deretter løpende med 1 måneds oppsigelsestid.

 • Medlemskapsperioden for avtalegiro uten bindingstid er løpende med 1 måned oppsigelsestid.

 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden, som kommer etter oppsigelsesmåneden.

 

Sikkerhet

 • Som medlem av Robust er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med senteret sikkerhetsplan. Dette gjelder informasjon om nødutganger, brannelementer, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret. 

 • Senteret er delvis bemannet og har derfor kameraovervåking for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du dette.

 

Medlemmets rettigheter og forpliktelser

 • Man skal ALLTID registrere seg inn på senteret med appen ved inngangen til senteret.

 • Medlemmet plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto, medlemsstatus (eks ikke lenger student eller har byttet jobb til en bedrift uten avtale med Robust) med mer.

 • Medlemskapet gir rett til å bruke det ordinære utstyr/ytelser som senteret til enhver tid tilbyr i åpningstiden i den periode som fremgår av medlemskapet. Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om instrukser og trivselsregler som gjelder på senteret til enhver tid.

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte det utstyr/ytelser senteret tilbyr, og for å opplyse om eventuelle helsemessige forhold som bør tas hensyn til ved vurderingen av medlemmets treningstilbud.

 • All trening skjer på eget ansvar. Robust tar ikke ansvar ved tyveri av personlige eiendeler.

 • Robust kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

 

Antidoping

 • Vi i Robust ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter, og derfor er glede, helse og sunne, gode verdier et stort fokus hos oss. Derfor tolererer vi IKKE bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.

 • Som medlem hos oss tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Robust trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Man vil også måtte betale det resterende beløpet av kontrakten jf. den gjenværende bindingstiden.

 • Som medlem forplikter du deg til å ikke bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Du er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no. Om Robust registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale.

Personvern

 • Som medlem hos Robust samtykker du at Robust innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforhold, for å muliggjøre den digitale treningsdagboken (min side), og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte ankomst på senteret med appen.

 • Som medlem samtykker du til at Robust kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

 • Robust lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i en periode på 3 måneder etter opphør av avtalen. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert.

 • Robust behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling, og til selskapet som håndterer kameraovervåkningen på vårt senter.

 

Senterets rettigheter

 • Robust skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under beste forhold. Dersom medlemmer ikke retter seg etter de instrukser og retningslinjer, herunder de avtalevilkår, som til enhver tid gjelder i forhold til senteret og medlemskapet, kan Robust bortvise medlemmer og bringe medlemskapet til øyeblikkelig opphør.

 • Robust kan med forvarsel, holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel. Dette i forbindelse med ferieavvikling, helligdager, vedlikehold og lignende.

 • Senteret fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på person eller gjenstand som oppstår under eller som følge av opphold på senteret, tap på skade av klær og personlige eiendeler.

 • Robust kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel per e-post og/eller SMS.

 • Robust har rett til å endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret og/eller via vår Facebook- og hjemmeside. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort.

 

Trivselsregler

 • Appen skal ALLTID brukes til registrering ved ankomst.

 • Appen skal kun brukes av den som medlemskapet er registrert på.

 • Mislighold av medlemskap kan føre til utestenging.

 • Personlig hygiene og renslighet er viktig, også for andre som trener. Tørk av alle brukte treningsapparater.

 • Håndkle skal alltid brukes når du trener/tøyer på matte eller med styrke og kondisjonsapparater.

 • Funksjonell bekledning og innesko skal brukes.

 • Utstyr skal ALLTID ryddes på plass etter bruk.

 • Treningsapparater og utstyr skal kunne brukes av andre når du har pause.

 • Robust trening og fysio er et dopingfritt senter. Bruk av dopingmidler medfører avvikling av medlemskap.

 • Trening er gøy og her er alle velkommen :D